1. मराठी नाटक आणि रंगभूमी by देशपांडे Publication: व्हीनस 1988 . 109 Date:1988 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
2. मराठी नाटक - नाटककार : काळ आणि कर्तृत्व (खंड 1) विष्णुदास भावे ते राम गणेश गडकरी by देशपांडे Publication: दिलीपराज 2008 . 429 Date:2008 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
3. मराठी नाटक - नाटककार : काळ आणि कर्तृत्व (खंड 2) भा वि वरेरकर ते विजय तेडुंलकर by देशपांडे Publication: दिलीपराज 2008 . 497 Date:2008 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
4. मराठी नाटक - नाटककार : काळ आणि कर्तृत्व (खंड 3) विश्रीम बेडेकर ते मनस्विनी लता बेडेकर by देशपांडे Publication: दिलीपराज 2008 . 692 Date:2008 Availability: Copies available: Dombivali Granthasangrahalaya, Dombivali (1), Actions: No cover image available
5. मराठी नाटक by माधव मनोहर Publication: वसंत प्रकाशन . 119 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
6. मराठी नाटक आणि मनोविकृती by शाळीग्राम सुधा Publication: विमल प्रकाशन 1990 . 123 Date:1990 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
7. आशय आणि आकृती बंध अधुनिक मराठी नाटक by जोगळेकर सुषमा Publication: गोकुळ मासिक प्रकाशन . 188 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
8. मराठी नाटक आणि रंगभुमी :एक अभ्यास by लोही म.ना. Publication: लाखे प्रकाशन 2006 . 191 Date:2006 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
9. मराठी नाटके माझा छंद by पुरोहित वामन श्री. Publication: लोकहितवादी मंडळ 1962 . 338 Date:1962 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
10. ऐतिहासिक मराठी नाटके by कुलकर्णी भीमराव Publication: जोशी-लोखंडे प्रकाशन 1971 . 358 Date:1971 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
11. मराठी रंगभूमी: मराठी नाटक by भालेराव अनंत Publication: मुंबई मराठी साहित्य संघ 1971 . 378 Date:1971 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
12. मराठी नाटके माझा छंद by पुरोहित वामन श्री. Publication: . 338 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
13. ऐतिहासिक मराठी नाटके by कुलकर्णी भीमराव Publication: जोशी-लोखंडे प्रकाशन 1971 . 362 Date:1971 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
14. समीक्षा-1 मराठी नाटक आणि मराठी रंगभएूमि   Publication: पॉप्य़ुलर प्रकाशन 1963 . 80 Date:1963 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
15. मराठी नाटक थिटे का ? by मनोहर माधव Publication: वसंत बुक स्टॉल 1987 . 119 Date:1987 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
16. मराठी नाटक आणि मनोविकृती   Publication: विमल प्रकाशन 1990 . 123 Date:1990 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
17. " मराठी नाटक : नव्या दिशा,नवी वळणे" by भवाळकर तारा Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस 1997 . 117 Date:1997 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
18. आधुनिक मराठी नाटक by जोगऴेकर सुषमा Publication: गोकुळ मासिक प्रकाशन 1996 . 188 Date:1996 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
19. प्रयोगक्षम मराठी नाटके   Publication: "विदर्भ साहित्य संघ प्रकाशन, नागपूर" 1962 . 502 Date:1962 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
20. मराठी नाटक -नाटककार काळ आणि कर्तृत्व खंड 1 by देशपांडे वि.भा. Publication: 2008 . 417+12 Date:2008 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions:
21. मराठी नाटक -नाटकार काळ आणि कर्तृत्व खंड 3 by देशपांडे वि.भा. Publication: 2008 . 672+20 Date:2008 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions:
22. मराठी नाटक -नाटककार काळ आणि कर्तृत्व खंड 2 by देशपांडे वि.भा. Publication: 2008 . 483+14 Date:2008 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions:
23. प्रयोगक्षम मराठी नाटकें   Publication: 1962 . 502 Date:1962 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
24. मराठी नाटके माझा छंद by पुरोहित वा.श्री. (वामन श्रीधर) Publication: 1962 . 339 Date:1962 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
25. ऐतिहासिक मराठी नाटके by कुलकर्णी भीमराव Publication: 1971 . 14+362 Date:1971 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
26. मराठी नाटक by मनोहर माधव Publication: 1987 . 119 Date:1987 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
27. मराठी नाटक आणि मनोविकृती   Publication: 1990 . 123 Date:1990 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
28. मराठी नाटक सृष्टी आणि दृष्टी by जामकर मधु Publication: 2001 . 105 Date:2001 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
29. ऐतिहासीक मराठी नाटके by कुळकर्णी भीमराव Publication: 1971 . 362 Date:1971 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
30. मराठी रग्ङभूमी मराठी नाटक by भालेराव अमृत नारायण Publication: 1971 . 378 Date:1971 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
31. मराठी नाटक आणि रंगभूमी : एक अभ्यास   Publication: लोही मधुकर नारायणराव 2006 . 187 Date:2006 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
32. ऐतिहासिक मराठी नाटके   Publication: कुलकर्णी भीमराव 1971 . 362 Date:1971 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
33. मराठी नाटके माझा छंद   Publication: पुरोहित वा.श्री. (वामन श्रीधर) 1962 . 340 Date:1962 Availability: Copies available: Marathi Granth Sangrahalaya,Thane (1), Actions: No cover image available
34. मराठी नाटक नव्या दिशा नवी वळणे by तारा भवाढकर Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस 2004 . 117 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
35. मराठी नाटके आणि मनोविकृती by तावरे/शाळीग्राम Publication: विमल प्रकाशन 2004 . 123 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
36. ऐतिहासिक मराठी नाटके by भीमराव कुलकर्णी Publication: जोशी / लोखंडे प्रकाशन 2004 . 305 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
37. "आधुनिक मराठी नाटक , आशय आणि आकृतीबंध" by डॉ.सौ. सुषमा जोगळेकर Publication: गोकुळ मासिक प्रकाशन 2004 . 188 Date:2004 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
38. मराठी नाटक आणि रंगभूमी:एक अभ्यास by म ना लोही Publication: लाखे प्रकाशन 2006 . 187 Date:2006 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya, Kalyan (1), Actions: No cover image available
39. मराठी रंगभूमी व मराठी नाटक. by डॉ. भालेराव अ. ना. Publication: अमोणकर दि. वि. 1971 . 378 Date:1971 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
40. मराठी रंगभुमी मराठी नाटक घटना आणि परंपरा by काळे के. ना. (संपा.) Publication: 1971 . 378 Date:1971 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
41. मराठी नाटक आणि मराठीरंगभुमी समीक्षा by कुलकर्णी वा. ल. आणि इतर Publication: 1965 . 80 Date:1965 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
42. मराठी नाटके माझा छंद by पुरोहित वामन श्री. Publication: 1962 . 339 Date:1962 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
43. प्रयोगक्षम मराठी नाटके by कानडे मु. श्री. Publication: 1962 . 502 Date:1962 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
44. मराठी नाटक स्वांतत्र्योत्तर काळ (1947-90) by देशपांडे वि. भा. Publication: 1992 . 240 Date:1992 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
45. मराठी नाटक थिटे का ? by मनोहर माधव Publication: 1987 . 119 Date:1987 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
46. मराठी नाटक नव्या दिशा नवी वळण by भवाळकर तारा Publication: महेता पब्लिकेशन हाऊस 1997 . 118 Date:1997 Availability: No items available: Actions: No cover image available
47. मराठी रंगभूमी : मराठी नाटक by काळे / कुलकर्णी / ढवळे Publication: मुंबई मराठी साहित्य संघ 1971 . 378 Date:1971 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
48. मराठी नाटक थिटे का ? by मनोहर माधव Publication: वसंत बुक स्टॉल 1987 . 199 Date:1987 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
49. प्रयोगक्षम मराठी नाटके by कानडे मु. श्री. Publication: विदर्भ साहित्य संघ 1962 . 502 Date:1962 Availability: No items available: Actions: No cover image available
50. मराठी नाटक- नाटककार- काळ आणि कर्तृत्त्व- 3 by देशपांडे वि भा Publication: 2008 . 692 Date:2008 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
51. मराठी नाटक- नाटककार- काळ आणि कर्तृत्त्व- 2 by देशपांडे वि भा Publication: 2008 . 497 Date:2008 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
52. मराठी नाटक- नाटककार- काळ आणि कर्तृत्त्व- 1 by देशपांडे वि भा Publication: 2008 . 429 Date:2008 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
53. मराठी नाटके - माझा छंद by पुरोहित वा श्री Publication: लोकहितवादी मंडळ 1962 . 339 Date:1962 Availability: No items available: Actions: No cover image available
54. समीक्षा मराठी नाटक आणि मराठी रंगभूमी by कुळकर्णी वा ल Publication: पॉप्युलर प्रकाशन 1963 . 80 Date:1963 Availability: No items available: Actions: No cover image available
55. मराठी रंगभूमी : मराठी नाटक by भालेराव अमृत ना Publication: दि.वि.आमोणकर 1971 . 378 Date:1971 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
56. ऐतिहासिक मराठी नाटके by कुलकर्णी भीमराव Publication: जोशी आणि लोखंडे प्रकाशन 1971 . 362 Date:1971 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
57. मराठी रंगभूमी : मराठी नाटक by काळे के नारायण Publication: मुंबई मराठी साहित्य संघ 1971 . 336 Date:1971 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
58. ऐतिहासिक मराठी नाटके by कुलकर्णी भीमराव Publication: जोशी आणि लोखंडे प्रकाशन 1971 . 362 Date:1971 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
59. मराठी नाटक by मनोहर माधव Publication: वसंत बुक स्टॉल 1987 . 119 Date:1987 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
60. मराठी नाटक आणि मनोविकृती by शाळिग्राम सुधा Publication: विमल प्रकाशन 1990 . 123 Date:1990 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
61. मराठी नाटक नव्या दिशा नवी वळणे by भवाळकर तारा Publication: मेहता पब्लिकेशन हाऊस 1997 . 117 Date:1997 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
62. मराठी नाटक आणि रंगभूमी: एक अभ्यास by लोही म ना Publication: लाखे प्रकाशन 2006 . 187 Date:2006 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
63. मराठी नाटक by मनोहर माधव Publication: "वसंत बुक स्टॉल , मुंबई" 1987 . 119 Date:1987 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
64. मराठी नाटक by मनोहर माधव Publication: "वसंत बुक स्टॉल , मुंबई" 1987 . 119 Date:1987 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
65. मराठी नाटक आणि मनोविकृती by तावरे स्नेहल / शाळीग्राम सुधा Publication: "विमल प्रकाशन , पुणे 30" 1990 . 123 Date:1990 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
66. मराठी नाटक नाटककार काळ आणि कर्तृत्व खंड 1 by देशपांडे वि. भा. Publication: 2008 . 429 Date:2008 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
67. मराठी नाटक नाटककार काळ आणि कर्तृत्व भा. वि. वरेरकर ते by देशपांडे वि. भा. Publication: 2008 . 497 Date:2008 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
68. मराठी नाटक नाटककार काळ आणि कर्तृत्व विश्राम बेडेकर त by देशपांडे वि. भा. Publication: 2008 . 692 Date:2008 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
69. मराठी नाटके माझा आवडता छंद by पुरोहित वामन श्रीार Publication: गावकरी Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
70. मराठी नाटके माझा छंद by पुरोहित वा.श्री. Publication: गावकरी Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
71. मराठी नाटक आणि मराठी रंगभूमी by कुलकर्णी वा.ल. आणि नाडकर्णी Publication: मौज Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
72. मराठी रंगभूमी मराठी नाटक by भालेराव अमृत नारायण Publication: मौज Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
73. ऐतिहासीक मराठी नाटके by कुलकर्णी भीमराव Publication: प्रतिभा Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
74. ऐतिहासिक मराठी नाटके by कुलकर्णी भीमराव Publication: जोशी आणि लोखंडे Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
75. मराठी नाटक by माधव मनोहर Publication: वसंत बुक स्टॉल Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
76. मराठी नाटक आणि मनोविकृती by शाळिग्राम सुाा आणि ताबरे स्नेहल Publication: विमल Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
77. प्रयोगक्षम मराठी नाटके by कानडे मु.श्री. Publication: विदर्भ साहित्य संघ Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
78. आशय आणि आकृतिबंा ( आाुनिक मराठी नाटक) by जोगळेकर सुषमा Publication: गोकूळ Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
79. मराठी नाटक- नाटककार काळ आणि कर्तुत्व खंड1(भावे ते गडकरी) by देशपांडे वि.भा. Publication: दिलीपराज. Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
80. मराठी नाटक-नाटककार काळ आणि कर्तृत्व-(खंड2)(वरेरकर-तेंडूलकर) by देशपांडे वि.भा. Publication: दिलीपराज. Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
81. मराठी नाटक-नाटककार काळ आणि कर्तृत्व(खंड3)(बेडेकर ते लता रवींद्र) by देशपांडे वि.भा. Publication: दिलीपराज. Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
82. मराठी नाटक आणि रंगभूमी. by शिंदे विश्वनाथ. Publication: प्रतिमा. Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
83. ऎतिहासिक मराठी नाटके by कुलकर्णी भीमराव Publication: जोशी लोखंडे प्रकाशन 1971 . 362 Date:1971 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
84. ऎतिहासिक मराठी नाटके by कुलकर्णी भीमराव Publication: जोशी लोखंडे प्रकाशन 1971 . 362 Date:1971 Availability: No items available: Actions: No cover image available
85. मराठीरंगभूमी मराठी नाटक by काळे , कुलकर्णी, ढवळे Publication: मुंबई मराठी साहित्य संध 1971 . 378 Date:1971 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
86. ऎतिहासिक मराठी नाटके by वाळिंबे रा. शं. / कुलकर्णी भीमराव Publication: जोशी लोखंडे प्रकाशन 1971 . 362 Date:1971 Availability: No items available: Actions: No cover image available
87. मराठी नाटकें माझा छंद. by पुरोहित वामन श्रीधर. Publication: लोकहितवादी मंडळ, नासिक प्रकाशन. 1962 . 339 Date:1962 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
88. प्रयोगक्षम मराठी नाटकें. by कानडे मु.श्री. Publication: विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर. 1962 . 500 Date:1962 Availability: No items available: Actions: No cover image available
89. समीक्षा मराठी नाटक आणि मराठी रंगभूमी. by कुळकर्णी वा. ल. / काळे के.नारायण Publication: पॉप्युलर प्रकाशन, मुबंई. 1963 . 80 Date:1963 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
90. ऎतिहासिक मराठी नाटके. by कुलकर्णी भीमराव बळवंत. Publication: जोशी आणि लोखंडे प्रकाशन, पुणे 9. 1971 . 362 Date:1971 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
91. मराठी रंगभूमी: मराठी नाटक घटना व परंपरा. by संपा., काळे के. नारायण व इतर. Publication: मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई. 1971 . 378 Date:1971 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
92. मराठी नाटक थिटे का?. by मनोहर माधव. Publication: वसंत बुक स्टॉल, दादर मुंबई 28. 1987 . 119 Date:1987 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
93. मराठी नाटक थिटे का?. by मनोहर माधव. Publication: वसंत बुक स्टॉल, दादर, मुंबई 28. 1987 . 119 Date:1987 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
94. मराठी नाटक आणि मनोविकृती. by संपादक-शाळिग्राम सुधा,तावरे स्नेहल. Publication: विमल प्रकाशन, पुणे. 1990 . 123 Date:1990 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
95. प्रयोगक्षम मराठी नाटकें. by संपादक-कानडे मु. श्री. Publication: विदर्भ साहित्य संघ, शाखा वणी. 1962 . 480 Date:1962 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
96. मराठी नाटक आणि मनोविकृति. by संपादक-शाळिग्राम सुधा,तावरे स्नेहल. Publication: विमल प्रकाशन, पुणे. 1990 . 123 Date:1990 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
97. आधुनिक मराठी नाटक आशय आणि आकृतिबंध. by जोगळेकर सुषमा. Publication: श्रीगोकुळ मासिक प्रकाशन, पुणे. 1996 . 188 Date:1996 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
98. मराठी नाटक : सृष्रटी आणि दृष्टी. by जामकर मधु. Publication: गोदावरी प्रकाशन, औरंगाबाद. 2001 . 105 Date:2001 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
99. ऎतिहासिक मराठी नाटके. by कुलकर्णी भीमराव बळवंत. Publication: जोशी आणि लोखंडे प्रकाशन, पुणे 9. 1971 . 362 Date:1971 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
100. मराठी नाटक-नाटककार काळ आणि कर्तृत्व खंड-1. by देशपांडे वि. भा. Publication: दिलीपराज प्रकाशन,पुणे. 2008 . 417 Date:2008 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |