1. श्रीवैखानसगृह्मसूत्रम् by आकुलमन्नाडू, श्री. रो. Publication: तिरूपती तिरूमल तिरूपती देवस्थानम 1997 . ६५७ पृष्ठे Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. काश्यपज्ञानकाण्ड: काश्यपसंहिता by पार्थसारथिभट्टाचार्य, रो. भ. Publication: तिरूपती तिरूमल तिरूपती देवस्थानम 1998 . २३६ पृष्ठे Date:1998 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. काश्यपज्ञानकाण्ड: काश्यपसंहिता by पार्थसारथिभट्टाचार्य, रो. भ. Publication: तिरूपति तिरूमल तिरूपती देवस्थानम 1948 . २११ पृष्ठे Date:1948 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. पराशरसंहिता   Publication: तिरूपति तिरूमल तिरूपती देवस्थानम् 2000 . २३४ पृष्ठे Date:2000 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |