1. वैदिक वाIमय आणि अध्यात्म विद्या by वैद्य र. वि. Publication: 1965 . 68+48+92 Date:1965 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
2. महर्षी व्यास उाgऎत गीता ग्रंथांSो सत्यस्वरुप by वैद्य र. वि. Publication: 1964 . 44+84+58 Date:1964 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
3. वैदिक देवता त्यांSाी स्थाने व काही प्रसिद्ध नंत्र by वैद्य र. वि. Publication: 1964 . 56 Date:1964 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
4. मनोरंजन वैदिक कथा व त्यांSो ज्योतिष्यकीय अर्थ by वैद्य र. वि. Publication: 1965 . 48 Date:1965 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
5. वेदकालीन कालगणना व यज्ञ-संस्था by वैद्य र. वि. Publication: 1964 . 158 Date:1964 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
6. "वैदिक देवता , त्यांSाी स्थाने व काही प्रसिध्द मंत्र" by वैद्य र. वि. Publication: 1964 . 266 Date:1964 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
7. वैदिक देवता त्यांSाी स्थाने व मंत्र by वैद्य र. वि. Publication: 1964 . 63+48+56 Date:1964 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
8. आमSो वैदिक वाIमय by वैद्य र. वि. Publication: 1964 . 180 Date:1964 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
9. आमSो वैदिक वाIमय by वैद्य र. वि. Publication: 1963 . 51 Date:1963 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
10. आमचें वैदिक वाडमय by वैद्य र वि Publication: दि.दा गांगल 1964 . 80 Date:1964 Availability: No items available: Actions: No cover image available
11. आमची नक्षत्रें by वैद्य र वि Publication: दि.दा गांगल 1964 . 45 Date:1964 Availability: No items available: Actions: No cover image available
12. वेदकालीन कालगणना व यज्ञसंस्था by वैद्य र वि Publication: दि.दा गांगल 1964 . 55 Date:1964 Availability: No items available: Actions: No cover image available
13. वैदिक देवता त्यांची स्थाने व मंत्र by वैद्य र वि Publication: दि.दा गांगल 1964 . 64 Date:1964 Availability: No items available: Actions: No cover image available
14. भारतीय युध्दकाल निर्णय by वैद्य र वि Publication: दि.दा गांगल 1964 . 47 Date:1964 Availability: No items available: Actions: No cover image available
15. महर्षि व्यासकृत जयग्रंथाचे सत्यस्वरुप by वैद्य र वि Publication: दि.दा गांगल 1964 . 56 Date:1964 Availability: No items available: Actions: No cover image available
16. आमची नक्षत्रे by वैद्य र. वि. Publication: "अ. वि. गृह प्रकाशन, पुणे" 1963 . 45 Date:1963 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
17. भारतीय युध्दकाल - निर्णय by वैद्य र. वि. Publication: "अ. वि. गृह प्रकाशन, पुणे" 1964 . 47 Date:1964 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
18. आमची नक्षत्र (पुस्तक 2 रे) by वैद्य र. वि. Publication: --- 1963 . 45 Date:1963 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
19. वेदकालीन कालगणना व यज्ञ संस्था पुस्तक 3 रे. by वैद्य र. वि. Publication: --- 1964 . 56 Date:1964 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
20. वैदिक देवता त्यंाची स्थाने व काही प्रसिध्द मंत्र पुस्तक 4 थे. by वैद्य र. वि. Publication: --- 1964 . 63 Date:1964 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
21. भारतीय युध्दे कालनिर्णय पुस्तक 5 वे. by वैद्य र. वि. Publication: --- 1964 . 47 Date:1964 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
22. जय ग्रंथाचे सत्य स्वरूप पुस्तक 6 वे. by वैद्य र. वि. Publication: --- 1956 . 56 Date:1956 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
23. गीता ग्रंथाचे सत्य स्वरूप पुस्तक 7 वे. by वैद्य र. वि. Publication: --- 1964 . 44 Date:1964 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
24. पंचांग म्हणजे काय / संक्षेपात पंचांगवाद पुस्तक 8 वे. by वैद्य र. वि. Publication: --- 1965 . 85 Date:1965 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
25. काही ज्योतिष - ग्रंथ - ग्रंथकार यांचे काल पुस्तक 9 व.े by वैद्य र. वि. Publication: --- 1965 . 58 Date:1965 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
26. वैदिक वाङ मय व अध्यात्मविद्या पुस्तक 10 वे. by वैद्य र. वि. Publication: --- 1965 . 68 Date:1965 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
27. मनोरंजक वैदिक कथा व त्यांचे वैद्यकीय अर्थ पुस्तक 11 वे. by वैद्य र. वि. Publication: --- 1965 . 48 Date:1965 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
28. धर्मकृत्ये व व्रते यातील वैदिक परंपरा पुस्तक 12 वे. by वैद्य र. वि. Publication: --- 1965 . 92 Date:1965 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
29. सुलभ नक्षत्र ज्योतिष by वैद्य र. वि. Publication: पु. वि. गृ. प्रकाशन 1973 . 118 Date:1973 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
30. आमचें वैदिक वाङ्रमय. by वैदय र. वि. Publication: अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन, पुणें. 1963 . 80 Date:1963 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
31. वेदकालीन कालगणना व यज्ञ-संस्था. by वैदय र. वि. Publication: अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन, पुणें. 1964 . 56 Date:1964 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
32. वैदिक देवता, त्यांचीं स्थानें व कांहीं प्रसिध्द मंत्र. by वैदय र. वि. Publication: अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन, पुणें. 1964 . 64 Date:1964 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
33. भारतीय युध्द-काल-निर्णय. by वैदय र. वि. Publication: अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन, पुणें. 1964 . 48 Date:1964 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
34. जय ग्रंथाचें सत्यस्वरूप. by वैदय र. वि. Publication: अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन, पुणें. 1964 . 56 Date:1964 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
35. मूळ गीतेचें स्वरूप. by वैदय र. वि. Publication: अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन, पुणें. 1964 . 44 Date:1964 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
36. पंचांग म्हणजे काय व संक्षेपांत पंचांगवाद. by वैदय र. वि. Publication: अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन, पुणें. 1964 . 84 Date:1964 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
37. कांहीं ज्योतिष-ग्रंथ व ग्रंथकार यांचे काल. by वैदय र. वि. Publication: अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन, पुणें. 1965 . 58 Date:1965 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
38. वैदिक वाङ्रमय आणि अध्यात्मविद्या. by वैदय र. वि. Publication: अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन, पुणें. 1965 . 68 Date:1965 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
39. मनोरंजक वैदिक कथा व त्यांचे ज्योतिष्यकीय अर्थ. by वैदय र. वि. Publication: अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन, पुणें. 1965 . 48 Date:1965 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
40. धर्मकृत्यें व व्रतें यांतील वैदिक परंपरा. by वैदय र. वि. Publication: अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन, पुणें. 1965 . 92 Date:1965 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
41. आमचें वैदिक वाङ्मय-1 by वैद्य र। वि। Publication: "अ। वि। गृह प्रकाशन, पुणे।" . 80 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
42. आमचें वैदिक वाङ्मय-1 by वैद्य र। वि। Publication: "अ। वि।गृह प्रकाशन, पुणे।" . 80 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
43. "वैदिक देवता, त्यांची स्थाने व कांही। । ।" by वैद्य र। वि। Publication: "अ। वि।ग्रह प्रकाशन, पुणे।" . 64 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
44. गीताग्रंथाचे सत्यस्वरुप--7 by वैद्य र। वि। Publication: अ।वि।ग्रह प्रकाशन। . 44 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
45. वैदिक वाङ्मय आणि आध्यत्मविद्या 10 by वैद्य र। वि। Publication: "अ।वि।ग्रह प्रकाशन, पुणे।" . 68 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |