1. महादेव गोविंद रानडे. by फाटक न. र. Publication: फाटक न. र. . 594 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
2. रामदास वाङमय कार्य. by फाटक न. र. Publication: मौज. 1970 . 440 Date:1970 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
3. लोकमान्य. by फाटक न. र. Publication: मौज. 1972 . 520 Date:1972 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
4. श्री समर्थ वाङमय व संप्रदाय. by फाटक न. र. Publication: प्रसाद. 1972 . 252 Date:1972 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
5. न्यायाधिश महादेव गोविंद रानडे. by फाटक न. र. Publication: निळकंठ. 1966 . 424 Date:1966 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
6. श्री समर्थ चरित्र वाङमय. by फाटक न. र. Publication: प्रसाद. 1972 . 252 Date:1972 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
7. नाटयचार्य कृ. प. खाडीलकर. by फाटक न. र. Publication: मौज. 1973 . 186 Date:1973 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
8. श्री मन्महाभारताचे मराठी -1. by फाटक न. र. Publication: सुरेखा. 1967 . 586 Date:1967 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
9. श्री मन्महाभारताचे मराठी -2. by फाटक न. र. Publication: सुरेखा. 1968 . 573 Date:1968 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
10. श्री मन्महाभारताचे मराठी -3. by फाटक न. र. Publication: सुरेखा. 1968 . 463 Date:1968 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
11. श्री मन्महाभारताचे मराठी -4. by फाटक न. र. Publication: सुरेखा. 1968 . 407 Date:1968 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
12. श्री मन्महाभारताचे मराठी -5. by फाटक न. र. Publication: सुरेखा. 1968 . 484 Date:1968 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
13. श्री मन्महाभारताचे मराठी -6. by फाटक न. र. Publication: सुरेखा. 1968 . 766 Date:1968 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
14. श्री मन्महाभारताचे मराठी -7. by फाटक न. र. Publication: सुरेखा. 1968 . 699 Date:1968 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
15. श्री मन्महाभारताचे मराठी -8-9. by फाटक न. र. Publication: सुरेखा. 1968 . 518 Date:1968 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
16. श्री मन्महाभारताचे मराठी -10. by फाटक न. र. Publication: सुरेखा. 1972 . 458 Date:1972 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
17. 1857 ची शिपाई. by फाटक न. र. Publication: चित्रशाळा. 1958 . 441 Date:1958 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
18. आदीपर्व आणि सभापर्व. by फाटक न. र. Publication: सुरेखा. . 586 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
19. वनपर्व खंड 2. by फाटक न. र. Publication: सुरेखा. . 573 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
20. विराटपर्व आणि उद्योगपर्व खंड 3. by फाटक न. र. Publication: सुरेखा. . 463 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
21. भिष्मपर्व आणि द्रोणपर्व. by फाटक न. र. Publication: सुरेखा. . 407 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
22. कर्णपर्व शल्यपर्व सौप्तिकपर्व व स्त्रीपर्व. by फाटक न. र. Publication: सुरेखा. . 484 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
23. शांतीपर्व खंड 6. by फाटक न. र. Publication: सुरेखा. . 766 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
24. अनुशासनपर्व / स्वर्गारोहणपर्व खंड 7. by फाटक न. र. Publication: सुरेखा. . 699 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
25. हरीवंश खंड 8 व 9. by फाटक न. र. Publication: सुरेखा. . 518 Availability: Copies available: Sarvajanik Wachanalaya Shrivardhan (1), Actions: No cover image available
26. श्री ज्ञानेश्वर वाड्मय आणि कार्य by फाटक न. र. Publication: मौज प्रकाशन 1952 . 359 Date:1952 Availability: Copies available: (), Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
27. ज्ञानेश्वर आणि ज्ञानेश्वरी by फाटक न. र. Publication: 1988 . 113 Date:1988 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
28. ज्ञानेश्वर आणि ज्ञानेश्वरी by फाटक न. र. Publication: 1988 . 113 Date:1988 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
29. श्री समर्थ Sारित्रवाIमय आणि संप्रदाय by फाटक न. र. Publication: 1972 . 252 Date:1972 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
30. श्री समर्थ Sारित्र वाIमय व संप्रदाय by फाटक न. र. Publication: 1972 . 252 Date:1972 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
31. श्री एकनाथ वाIमय आणि कार्य by फाटक न. र. Publication: 1950 . 348 Date:1950 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
32. श्री एकनाथ वाIमय आणि कार्य by फाटक न. र. Publication: मौज प्रकाशन 1950 . 348 Date:1950 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
33. श्रीमन्महाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर भा. 8 व 9 by फाटक न. र. Publication: 1968 . 777 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
34. श्री मन्महाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर खंड3 by फाटक न. र. Publication: 1968 . 463 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
35. श्री मन्महाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर खंड 4 by फाटक न. र. Publication: 1968 . 407 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
36. श्रीमन्महाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर खंड 6 by फाटक न. र. Publication: 1968 . 766 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
37. श्रीमन्महाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर खंड 2 by फाटक न. र. Publication: 1968 . 463 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
38. श्रीमन्महाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर खंड 1 by फाटक न. र. Publication: 1967 . 586 Date:1967 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
39. रु क्मिणी - स्वयंवर by फाटक न. र. Publication: "चित्रशाळा प्रेस," 1949 . 200 Date:1949 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
40. हरिवंशमहात्म्य अर्थात हरिवंश पुराण by फाटक न. र. Publication: 1984 . 259 Date:1984 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
41. अर्वाSाीन महाराष्ट्रातील सहा थोर पुरुष by फाटक न. र. Publication: 1987 . 96 Date:1987 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
42. अर्वाSाीन महाराष्ट्रातील सहा थोर पुरुष by फाटक न. र. Publication: 1988 . 96 Date:1988 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
43. अर्वाSाीन महाराष्ट्रातील सहा थोर पुरुष by फाटक न. र. Publication: 1988 . 136 Date:1988 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
44. मुंबई नगरी by फाटक न. र. Publication: 1981 . 247 Date:1981 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
45. मुंबई नगरी by फाटक न. र. Publication: 1981 . 247 Date:1981 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
46. एकनाथ वाड्.मय आणि कार्य by फाटक न. र. Publication: 1950 . 348 Date:1950 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
47. ज्ञानेश्वर आणि ज्ञानेश्वरी by फाटक न. र. Publication: 1947 . 113 Date:1947 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
48. श्री ज्ञानेश्वरी वाड्मय आणि कार्य by फाटक न. र. Publication: 1952 . 359 Date:1952 Availability: Copies available: (), Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
49. नाटयाSाार्य उाgऎ. प्र. खाडिलकर by फाटक न. र. Publication: 1973 . 186 Date:1973 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
50. रामदास वाड्.मय आणि कार्य़् by फाटक न. र. Publication: 1970 . 447 Date:1970 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
51. रामदास वाड्.मय आणि कार्य़् by फाटक न. र. Publication: 1970 Date:1970 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
52. मादान मेरी क्यूरी / अर्वािSाान् महाराष्ट्रातील सहा थोर पुरुष by अकोलकर ग. वि./ फाटक न. र. Publication: कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन 1949 . 152+92 Date:1949 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
53. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांSो Sारित्र by फाटक न. र. Publication: "श्रीलक्ष्मीनारायण छापखाना," 1924 . 594 Date:1924 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
54. अठराशे सत्तावनSाी शिपाई गर्दी by फाटक न. र. Publication: "चित्रशाळा प्रेस," 1958 . 441 Date:1958 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
55. मराठयाSया सत्तेSाा उत्कर्ष by रानडे गो. म. Publication: 1964 . 146 Date:1964 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
56. आदर्श भारतसेवक गोपाळ उाgऎष्ण गोखले यांSो Sारित्र by फाटक न. र. Publication: 1967 . 427 Date:1967 Availability: No items available: Actions: No cover image available
57. महाराष्ट्रातील सहा थोर पुरुष by फाटक न. र. Publication: 1965 . 119 Date:1965 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
58. श्रीमन्महाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर आदिपर्व सभापर्व (खंड पहिला) by फाटक न. र. Publication: सुरेखा प्रकाशन 1967 . 586 Date:1967 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
59. श्रीमन्ममहाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर वनपर्व (खंड 2रा) by फाटक न. र. Publication: सुरेखा प्रकाशन 1968 . 573 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
60. श्रीमन्ममहाभारताSो मराठी सुरस भाषातामर विराटपर्व व उद्योगपर्व (खंड3) by फाटक न. र. Publication: सुरेखा प्रकाशन 1968 . 463 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
61. श्रीमन्ममहाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर भाष्मपर्व व द्रोणपर्व (खंड4) by फाटक न. र. Publication: 1960 . 407 Date:1960 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
62. "श्रीमन्ममहाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर कर्णपर्व,शल्यपर्व,सौप्तिकपर्व व स्त्रीप्" by फाटक न. र. Publication: सुरेखा प्रकाशन 1968 . 484 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
63. श्रीमन्ममहाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर शांतिपर्व (खंड6वा) by फाटक न. र. Publication: सुरेखा प्रकाशन 1968 . 766 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
64. श्रीमन्ममहाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर अनुशासन पर्व वगैरे (खंड 7वा) by फाटक न. र. Publication: सुरेखा प्रकाशन 1968 . 699 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
65. श्रीमन्ममहाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर हरिवंश (पूर्वाध) खंड9वा by फाटक न. र. Publication: सुरेखा प्रकाशन 1968 . 518+259 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
66. श्रीमन्ममहाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर (खंड1ला) आदीपर्व सभापर्व by फाटक न. र. Publication: सुरेखा प्रकाशन 1967 . 586 Date:1967 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
67. श्रीमन्ममहाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर वनपर्व (खंड2रा) by फाटक न. र. Publication: सुरेखा प्रकाशन 1968 . 573 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
68. श्रीमन्ममहाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर विराटपर्व व उद्योग पर्व (खंड3रा) by फाटक न. र. Publication: सुरेखा प्रकाशन 1968 . 463 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
69. श्रीमन्ममहाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर भीष्मपर्व व द्रोणपर्व (खंड4था) by फाटक न. र. Publication: सुरेखा प्रकाशन 1968 . 407 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
70. "श्रीमन्ममहाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर कर्णपर्व,शल्यपर्व सौप्तिक पर्व व स्त्री" by फाटक न. र. Publication: सुरेखा प्रकाशन 1968 . 484 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
71. श्रीमन्ममहाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर (खंड6वा) शांतिपर्व by फाटक न. र. Publication: सुरेखा प्रकाशन 1968 . 48+766 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
72. श्रीमन्ममहाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर अनुशासन पर्व वगैरे (खंड7वा) by फाटक न. र. Publication: सुरेखा प्रकाशन 1968 . 699 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
73. श्रीमन्ममहाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर (खंड8वा) हरिवंश पूर्वार्ध व खंड9वा by फाटक न. र. Publication: सुरेखा प्रकाशन 1968 . 518+258 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
74. श्रीमन्ममहाभारताSो मराठी सुरस भाषांतर खंड 7 by फाटक न. र. Publication: 1968 . 693 Date:1968 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
75. श्री समर्थ Sारित्र वाड.मय आणि संप्रदाय by फाटक न. र. Publication: 1974 . 252 Date:1974 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
76. एकनाथ वाIमय आणि कार्य by फाटक न. र. Publication: मौज प्रकाशन 1950 . 348 Date:1950 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
77. ज्ञानेश्वर वाIमय व कार्य by फाटक न. र. Publication: 1952 . 359 Date:1952 Availability: Copies available: (), Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
78. अर्वाSाीन महाराष्ट्रातील सहा थोर पुरष by फाटक न. र. Publication: 1988 . 136 Date:1988 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
79. स्वातंत्र्यसैनिक Sारित्र कोश by फाटक न. र. Publication: 1971 . 600 Date:1971 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
80. रामदास वाड्मय आणि कार्य by फाटक न. र. Publication: 1970 . 440 Date:1970 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
81. समर्थ Sारित्र वाड्:मय व संप्रदाय by फाटक न. र. Publication: 1972 . 252 Date:1972 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
82. अर्वाSाीन महाराष्ट्रातील सहा थोर पुरुष by फाटक न. र. Publication: 1954 . 119 Date:1954 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
83. लोकमान्य by फाटक न. र. Publication: 1972 . 520 Date:1972 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
84. महादेव गोविंद रानडे यांSो Sारित्र by फाटक न. र. Publication: 1966 . 423 Date:1966 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
85. रशियाSो संक्षिप्त दर्शन by फाटक न. र. Publication: 1955 . 104 Date:1955 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
86. लोकमान्य by फाटक न. र. Publication: मॅजेस्टीक प्रकाशन 1999 . 520 Date:1999 Availability: No items available: Actions: No cover image available
87. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे by फाटक न र Publication: प्रकाशक शोधणे 1924 . 50 Date:1924 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
88. श्री ज्ञानेश्वर वाडमय आणि कार्य by फाटक न र Publication: प्रकाशक शोधणे 1924 . 200 Date:1924 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
89. ज्ञानेश्वर आणि ज्ञानेश्वरी by फाटक न र Publication: धरित्री प्रकाशन 1948 . 113 Date:1948 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
90. भारतीय राष्ट्रवादाचा विकास by फाटक न र Publication: रघुनाथ गणेश जोशी 1949 . 220 Date:1949 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
91. श्री एकनाथमहाराज यांचे वाडमय व कार्य by फाटक न र Publication: मौज प्रकाशन 1950 . 346 Date:1950 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
92. श्री समर्थ चरित्र by फाटक न र Publication: चित्रशाळा प्रकाशन 1951 . 220 Date:1951 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
93. रामदास वाडमय आणि कार्य by फाटक न र Publication: प्रकाशक शोधणे 1941 . 90 Date:1941 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
94. अठराशे सत्तावनची शिपाई गर्दी by फाटक न र Publication: प्रकाशक शोधणे 1950 . 250 Date:1950 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
95. मराठयांच्या सत्तेचा उत्कर्ष - अनु- न.र.फाटक (क. क्र.2/3 ) by रानडे महादेव गो Publication: महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ 1964 . 146 Date:1964 Availability: No items available: Actions: No cover image available
96. श्रीएकनाथ वाडमय आणि कार्य by फाटक न र Publication: मौज प्रकाशन 1966 . 280 Date:1966 Availability: No items available: Actions: No cover image available
97. ज्ञानेश्वर आणि ज्ञानेश्वरी by फाटक न र Publication: धरिश्री प्रकाशन 1948 . 112 Date:1948 Availability: No items available: Actions: No cover image available
98. आदर्श भारत सेवक by फाटक न र Publication: मौज प्रकाशन 1967 . 427 Date:1967 Availability: No items available: Actions: No cover image available
99. यशवंतराव होळकर by फाटक न र Publication: श्री क्षत्रिय धनगर सेवासंघ 1967 . 235 Date:1967 Availability: No items available: Actions: No cover image available
100. ज्ञानेश्वर आणि ज्ञानेश्वरी by फाटक न र Publication: धरित्री प्रकाशन 1953 . 113 Date:1953 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
1 2 3 Next >>
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |