1. भारतीय साम्राज्य. by पावगी नारायण भवानराव Publication: इंदिरा प्रकाशन 1822 . 239 Date:1822 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
2. भारतीय साम्राज्य-6 by पावगी नारायण भवानराव Publication: सत्य प्रकाश 1893 . 216 Date:1893 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
3. भारतीय साम्राज्य-2 by पावगी नारायण भवानराव Publication: सत्य प्रकाश 1893 . 236+3 Date:1893 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
4. भारतीय साम्राज्य-1 by पावगी नारायण भवानराव Publication: सत्य प्रकाश 1815 . 233 Date:1815 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
5. भारतीय साम्राज्य-8 by पावगी नारायण भवानराव Publication: सत्य प्रकाश 1893 . 338 Date:1893 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
6. " सप्तसिन्धूंचा प्रान्त अथवा आर्यावर्तातील आर्याची जन्मभूमी , आणि उत्तरध्रुव" by पावगी नारायण भवानराव Publication: इंदिरा प्रकाशन 1921 . 345 Date:1921 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
7. भारतीय नाटकशास्त्र व नाट्यकला आणि पौरस्त व पाश्र्चात्य रंगभूम् by पावगी नारायण भवानराव Publication: वरदा प्रकाशन 1991 . 404 Date:1991 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
8. राष्ट्रकथामाला तुर्कस्थान by पावगी नारायण भवानराव Publication: प्रकाशक शोधणे 1924 . 50 Date:1924 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
9. भारतीय नाटकशास्त्र by ेपावगी नारायण भवानराव Publication: 1953 . 50 Date:1953 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
10. देवकालीन भुस्तरसास्त्र by ेपावगी नारायण भवानराव Publication: 1952 . 136 Date:1952 Availability: Copies available: (), S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
11. भाषाशास्त्र (क. क्र. 25/4 ) by पावगी नारायण भवानराव Publication: 1953 . 388 Date:1953 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
12. भारतीय साम्राज्य by ेपावगी नारायण भवानराव Publication: . 233 Availability: No items available: Actions: No cover image available
13. भारतीय साम्राज्य भाग 2 by ेपावगी नारायण भवानराव Publication: 1931 . 237 Date:1931 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
14. भारतीय साम्राज्य भाग 3 by ेपावगी नारायण भवानराव Publication: नारायण पावगी 1958 . 198 Date:1958 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
15. भारतीय साम्राज्य भाग 4 by ेपावगी नारायण भवानराव Publication: नारायण पावगी 1958 . 244 Date:1958 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
16. भारतीय साम्राज्य भाग 5 by ेपावगी नारायण भवानराव Publication: नारायण पावगी 1958 . 216 Date:1958 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
17. भारतीय साम्राज्य भाग 6 by ेपावगी नारायण भवानराव Publication: . 216 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
18. भाषाशास्त्र by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
19. आर्यवर्त आर्याची जन्मभूमी by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
20. सप्तसिंधूचा प्रांत by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1843 . 345 Date:1843 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
21. भारतीय साम्राज्य by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1815 . 198 Date:1815 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
22. भारतीय साम्राज्य by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1815 . 198 Date:1815 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
23. भारतीय साम्राज्य पु. 9 वे by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1822 . 239 Date:1822 Availability: No items available: Damaged (1), Actions: No cover image available
24. भारतीय साम्राज्य पु. 6 वे by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1815 . 216 Date:1815 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
25. भारतीय साम्राज्य पु. 6 वे by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1815 . 216 Date:1815 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
26. भारतीय साम्राज्य पु. 8 वे by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1820 . 336 Date:1820 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
27. भारतीय साम्राज्य पु. 8 वे by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1820 . 336 Date:1820 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
28. भारतीय साम्राज्य पु. 8 वे by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1820 . 239 Date:1820 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
29. आत्मवृत्त by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1924 . 260 Date:1924 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
30. आत्मवृत्त by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1924 . 260 Date:1924 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
31. भारतीय नाटकशास्त्र by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1825 . 404 Date:1825 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
32. आर्यवर्तच आर्याची जन्मभूमी by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1919 . 66 Date:1919 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
33. आर्यवर्तच आर्याची जन्मभूमी by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1920 . 66 Date:1920 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
34. सोमरज सुरानन्दे by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1844 . 24 Date:1844 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
35. सोमरज सुरानन्दे by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1844 . 24 Date:1844 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
36. मनोरंजन शतक by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1815 . 21 Date:1815 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
37. मनोरंजन शतक by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1815 . 21 Date:1815 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
38. वेदकालीन भुस्तरशास्त्र by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1944 . 129 Date:1944 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
39. वेदकालीन भुस्तरशास्त्र by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1944 . 129 Date:1944 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
40. भाषाशास्त्र by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1893 . 388 Date:1893 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
41. मनोरंजन शतक by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1803 . 99 Date:1803 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
42. मनोरंजन शतक by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1893 . 21 Date:1893 Availability: No items available: Actions: No cover image available
43. सप्तसिंधूचा प्रान्त by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1843 . 345 Date:1843 Availability: No items available: Actions: No cover image available
44. भारतीय साम्राज्य by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- . 216 Availability: No items available: Withdrawn (1), Actions: No cover image available
45. भारतीय साम्राज्य पुस्तक 2 by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- . 237 Availability: No items available: Actions: No cover image available
46. भारतीय साम्राज्य पुस्तक 3 रे by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- . 198 Availability: No items available: Actions: No cover image available
47. भारतीय साम्राज्य पु. 4 थे by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1815 . 244 Date:1815 Availability: No items available: Actions: No cover image available
48. भारतीय साम्राज्य पु. 5 वे by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1915 . 160 Date:1915 Availability: No items available: Actions: No cover image available
49. भारतीय साम्राज्य पु. 7 वे by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1818 . 310 Date:1818 Availability: No items available: Actions: No cover image available
50. भारतीय साम्राज्य पु. 8 वे by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1822 . 336 Date:1822 Availability: No items available: Actions: No cover image available
51. भारतीय साम्राज्य पु. 9 वे by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1930 . 239 Date:1930 Availability: No items available: Actions: No cover image available
52. भारतीय साम्राज्य पु. 10 वे by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1834 . 399 Date:1834 Availability: No items available: Actions: No cover image available
53. भारतीय साम्राज्य पु. 11वे by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1836 . 442 Date:1836 Availability: No items available: Actions: No cover image available
54. भारतीय नाटकशास्त्र व नाट्यकला by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1825 . 404 Date:1825 Availability: No items available: Actions: No cover image available
55. सोमरस सुरा नव्हे by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1844 . 24 Date:1844 Availability: No items available: Actions: No cover image available
56. प्रवृित्त व निवृित्त by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1841 Date:1841 Availability: No items available: Actions: No cover image available
57. भाषाशास्त्र by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1823 . 388 Date:1823 Availability: No items available: Actions: No cover image available
58. भारतीय साम्राज्य पुस्तक आठवें by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1820 . 336 Date:1820 Availability: No items available: Actions: No cover image available
59. आर्योका मुलस्थान by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1986 . 348 Date:1986 Availability: No items available: Actions: No cover image available
60. सप्तसिंधुचा प्रांत by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1843 . 345 Date:1843 Availability: No items available: Actions: No cover image available
61. आमचे ओजस्वी वाङ्रमय व त्यातील दिव्य नवनीत by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- . 40 Availability: No items available: Actions: No cover image available
62. भाषाशास्त्र by पावगी नारायण भवानराव Publication: --- 1901 . 388 Date:1901 Availability: Copies available: Pune Marathi Grantha Sangrahalaya (1), Actions: No cover image available
63. नारायण भवानराव पावगी (आ.च.). by पावगी नारायण भवानराव. Publication: पावगी नारायण भवानराव. 1924 . 267 Date:1924 Availability: No items available: Actions: No cover image available
64. भारतीय साम्राज्य उत्तरार्ध. by पावगी नारायण भवानराव. Publication: --- 1818 . 310 Date:1818 Availability: No items available: Actions: No cover image available
65. भारतीय साम्राज्य उत्तरार्ध. by पावगी नारायण भवानराव. Publication: --- 1898 . 236 Date:1898 Availability: No items available: Actions: No cover image available
66. भारतीय साम्राज्य उत्तरार्ध. by पावगी नारायण भवानराव. Publication: --- 1900 . 239 Date:1900 Availability: No items available: Actions: No cover image available
67. भारतीय साम्राज्य उत्तरार्ध. by पावगी नारायण भवानराव. Publication: --- 1900 . 334 Date:1900 Availability: No items available: Actions: No cover image available
68. भारतीय साम्राज्य पूर्वार्ध. by पावगी नारायण भवानराव. Publication: --- 1903 . 236 Date:1903 Availability: No items available: Actions: No cover image available
69. भारतीय साम्राज्य पूर्वार्ध. by पावगी नारायण भवानराव. Publication: --- 1903 . 237 Date:1903 Availability: No items available: Actions: No cover image available
70. भारतीय साम्राज्य पूर्वार्ध. by पावगी नारायण भवानराव. Publication: --- 1903 . 160 Date:1903 Availability: No items available: Actions: No cover image available
71. भारतीय साम्राज्य पूर्वार्ध. by पावगी नारायण भवानराव. Publication: --- 1903 . 244 Date:1903 Availability: No items available: Actions: No cover image available
72. भारतीय साम्राज्य पूर्वार्ध. by पावगी नारायण भवानराव. Publication: --- 1903 . 237 Date:1903 Availability: No items available: Actions: No cover image available
73. भारतीय साम्राज्य पूर्वार्ध. by पावगी नारायण भवानराव. Publication: --- 1903 . 237 Date:1903 Availability: No items available: Actions: No cover image available
74. भारतीय साम्राज्य पूर्वार्ध. by पावगी नारायण भवानराव. Publication: --- 1903 . 216 Date:1903 Availability: No items available: Actions: No cover image available
75. भारतीय साम्राज्य पूर्वार्ध. by पावगी नारायण भवानराव. Publication: --- 1903 . 199 Date:1903 Availability: No items available: Actions: No cover image available
76. भारतीय साम्राज्य पूर्वार्ध. by पावगी नारायण भवानराव. Publication: --- 1903 . 239 Date:1903 Availability: No items available: Actions: No cover image available
77. भारतीय साम्राज्य. by पावगी नारायण भवानराव. Publication: --- 1901 . 442 Date:1901 Availability: No items available: Actions: No cover image available
78. भारतीय साम्राज्य. by पावगी नारायण भवानराव. Publication: --- 1895 . 180 Date:1895 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
79. भारतीय साम्राज्य उत्तरार्ध. by पावगी नारायण भवानराव. Publication: --- 1894 . 48 Date:1894 Availability: No items available: Actions: No cover image available
80. भारतीय नाटकशास्त्र व नाटय कला आणि पौरस्त्य व पाश्र्वात्य रंगभुमि by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे इंदिरा छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1902 . ३२२ पृष्ठे Date:1902 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
81. भारतीय साम्राज्य : भाग १ by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे सत्यप्रकाश छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1893 . २६० पृष्ठे Date:1893 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
82. भारतीय साम्राज्य : भाग -२ by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे सत्यपकाश छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1893 . २५१ पृष्ठे Date:1893 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
83. भारतीय साम्राज्य : भाग -३ by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे : सत्यप्रकाश छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1893 . २१६ पृष्ठे Date:1893 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
84. भारतीय साम्राज्य : भाग ४ by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे सत्यप्रकाश छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1893 . २५७ पृष्ठे Date:1893 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
85. भारतीय साम्राज्य : भाग ५ by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे सत्यप्रकाश छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1893 . १७२ पृष्ठे Date:1893 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
86. भारतीय साम्राज्य : भाग ७ by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे इंदिरा छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1895 . ३२० पृष्ठे Date:1895 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
87. भारतीय साम्राज्य : भाग ८ by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे इंदिरा छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1895 . ३४४ पृष्ठे Date:1895 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
88. भारतीय साम्राज्य : भाग ९ by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे इंदिरा छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1900 . २४८ पृष्ठे Date:1900 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
89. भारतीय साम्राज्य : भाग १० by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे इंदिरा छापखान्यात छापून प्रसिध्द केले 1901 . ४०४ पृष्ठे Date:1901 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
90. भारतीय साम्राज्य by पावगी नारायण भवानराव Publication: "बाबाजी सखाराम आणि कंपनी, मुंबई" . 239 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
91. भारतीय नाटकशास्त्र व नाटयकला आणि पौरस्त्य व पाश्वात्य रंगभूमि by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे इंदिरा छापखान्यांत छापिले 1903 . ४०५ पृष्ठे Date:1903 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
92. भाषाशास्त्र by पावगी, नारायण भवानराव Publication: पुणे इंदिरा छापखान्यांत छापिले 1901 . ३९३ पृष्ठे Date:1901 Availability: Copies available: VPM Digital Repository (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |