1. क्रोचचे सौंदर्य by पाटणकर रा.भा. Publication: प्राज्ञ प्रकाशन 1974 . 293 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. कांटची सौदर्यमिमांसा by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रि.ब्यूरो . 381 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. सौंदर्य मीमांसा by पाटणकर रा.भा. Publication: कॉन्टिनेंटल प्रकाशन . 610 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. कांटची सौदर्य मीमांसा by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रि.ब्यूरो 1977 . 382 Date:1977 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. अपूर्ण क्रांती by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रि.ब्यूरो . 295 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
6. साहीत्य विचार आणि सौंदर्यशास्त्र by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रि.ब्यूरो 2001 . 208 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. वसंत कानेटकरांची नाटके : वैविध्य ध्रुवीकण by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रि.ब्यूरो 2002 . 159 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. सौंदर्यमीमांसा by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रकाशन गृह 1974 . 548 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
9. मुक्तिबोधांचे साहित्य by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रकाशन 1986 . 216 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. सौंदर्यमिमांसा by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
11. कांटची सौंदर्यमीमांसा by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
12. क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र एक भाष्य by पाटणकर रा.भा. Publication: प्राज्ञ पाठशाळा मंडळ Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
13. कथाकार शांताराम. by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
14. कमल देसाई यांचे कथाविश्व. by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
15. कांटची सौंदर्य मीमांसा by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
16. अपूर्ण क्रांती by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
17. कमल देसाई यांचे कथाविश्व. by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
18. साहित्य विचार आणि सौंदर्यशास्त्र by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
19. मुक्तिबोधांचे साहित्य by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
20. सौंदर्यमीमांसा by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
21. साहित्य विचार आणि सौेंदर्यशास्त्र. by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
22. क्रेाचेचे सौंदर्यशास्त्र एक भाष्य. by पाटणकर रा.भा. Publication: प्राज्ञपाठशाळा मंडळ ( रजि.), वाई. 1974 . 303 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
23. क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र.एक भाष्य. by पाटणकर रा.भा. Publication: प्राज्ञपाठशाळा मंडळ वाई. 1974 . 293 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
24. सौंदर्यमीमांसा. by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रकाशन-गृह,मुंबई.4. 1974 . 552 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
25. सांैदर्यमीमांसा. by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रकाशन गृह, मुंबई. 1974 . 552 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
26. साहित्यविचार आणि सौंदर्यशास्त्र. by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रकाशन गृह , मुंबई. 2001 . 211 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
27. वसंत कानेटकरांची नाटके वैविध्य आणि ध्रुवीकरण. by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रकाशन-गृह,मुंबई. 2002 . 159 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
28. वसंत कानिटकरांची नाटके वैविध्य आणि ध्रुवीकरण. by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रकाशन-गृह,मुंबई.4. 2002 . 322 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
29. अपूर्ण क्रांती. by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रकाशन,मुंबई. 1999 . 295 Date:1999 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
30. मर्ढेकरांचे सौंदर्यशास्त्र. by पाटणकर रा.भा. फडके कि.मो.रानडे अशोक. Publication: --- . 115 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
31. सौंदर्यमिमांसा. by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रकाशन,मुंबई. 1974 . 552 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
32. क्र्रौचेचे सौदर्यशास्त्र एक भाष्य. by पाटणकर रा.भा. Publication: प्राज्ञपाठशाळा मंडळ,वाई. 1974 . 205 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
33. सौंदर्यमीमांसा. by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रकाशन,मुंबई. 1975 . 244 Date:1975 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
34. मुक्तबिोधांचे साहित्य. by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रकाशन,मुंबई. 1986 . 215 Date:1986 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
35. कथाकार शांताराम. by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रकाशन,मुंबई. 1988 . 97 Date:1988 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
36. अपूर्ण क्रांति. by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रकाशन,मुंबई. 1999 . 295 Date:1999 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
37. अपूर्ण क्रांति. by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रकाशन,मुंबई. 1999 . 295 Date:1999 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
38. कॉलिंगवुडची कलामीमांसा एक भाष्य. by पाटणकर रा.भा. Publication: प्राज्ञपाठशाळा मंडळ,वाई. 1995 . 149 Date:1995 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
39. वसंत कानेटकरांची नाटके: वैविध्य आणि ध्रुवीकरण. by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रकाशन,मुंबई. 2002 . 159 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
40. वसंत कानेटकरांची नाटके : वैविध्य आणि धुवीकरण by पाटणकर रा.भा. Publication: मौज प्रकाशन गृह Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |