1. दळवींची नाटके:एक अंतर्वेध by कर्वे स्वाती Publication: स्नेहवर्धन प्रकाशन 1993 . 282 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. सृजनरंग by कर्वे स्वाती Publication: अक्षर छाया 2001 . 187 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. सृजनरंग by कर्वे स्वाती Publication: अक्षर छाया 2001 . 187 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. गंधर्वछाया by कर्वे स्वाती Publication: अक्षर छाया . 152 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. स्त्री विकासाच्या पाऊलखुणा   Publication: प्रतिमा प्रकाशन 2003 . 512 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
6. सोळा संस्कार स्वरुप आणि अन्वयार्थ by कर्वे स्वाती Publication: उत्कर्ष प्रकाशन 2007 . 98 Date:2007 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. हिमालय दर्शन by कर्वे स्वाती Publication: 2007 . 77 Date:2007 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. जयवंत दळवींची नाटके : एक अंतर्वेध by कर्वे स्वाती Publication: स्नेहवर्धन प्रकाशन 1993 . 282 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
9. सृजनरंग by कर्वे स्वाती Publication: अक्षरछाया प्रकाशन 2001 . 184 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. सकाळ वृत्तपत्र आणि वृत्तपत्रसमूह by कर्वे स्वाती Publication: 2005 . 160+9 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions:
11. स्त्री विकासाच्या पाऊलखुणा   Publication: 2003 . 505+07 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions:
12. दस्तयेवस्की by कर्वे स्वाती Publication: 1985 . 143+7 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
13. दळवींची नाटके : एक अंतर्वेध by कर्वे स्वाती Publication: 1993 . 282 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
14. सृजनरंग by कर्वे स्वाती Publication: 2001 . 187 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
15. गंधर्वछाया by कर्वे स्वाती Publication: 2002 . 152 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
16. सकाळ वृत्तपत्र आणि वृत्तपत्रसमूह by कर्वे स्वाती सुहास Publication: 2001 . 138 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
17. स्त्री विकासाच्या पाऊलखुणा (1850 ते 1950 मधील स्त्रियांच्या निवडक लेखांचा संग   Publication: 2003 . 512 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
18. दळवींची नाटके एक अंतर्वेध by कर्वे स्वाती Publication: 1993 . 274 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
19. सृजनरंग by कर्वे स्वाती Publication: 2001 . 187 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
20. गंधर्वछाया by कर्वे स्वाती Publication: 2002 . 152 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
21. स्त्रीविकासाच्या पाऊलखुणा ( 1850 ते 1950मधील स्त्रियाच्या निवडक लेखांचा संग्रह   Publication: 2003 . 512 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
22. रक्षक व इतर गोष्टी. by कर्वे स्वाती. Publication: विद्या विकास मंडळ - नागपूर. 1993 . 16 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
23. तपश्चर्येचे चांदणे. by कर्वे स्वाती. Publication: विद्या विकास मंडळ - नागपूर. 1993 . 18 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
24. दशावतार; सप्तचिरंजीव व पंचकन्या. by कर्वे स्वाती सुहास. Publication: उत्कर्ष - पुणे. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
25. दळवीSाी नाटके : एक अंतर्वेध by कर्वे स्वाती Publication: 1993 . 282 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
26. दळवीSाी नाटके : एक अंतर्वेध by कर्वे स्वाती Publication: 1993 . 282 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
27. स्त्रीविकासाचे नवे क्षितिज by कर्वे स्वाती Publication: प्रतिमा प्रकाशन 2008 . 872 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
28. दळवीची नाटके:एक अंतर्वेध by कर्वे स्वाती Publication: स्नेहवर्धक प्रकाशन 1993 . 282 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
29. सृजनरंग by कर्वे स्वाती Publication: अक्षर छाया प्रकाशन 2001 . 187 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
30. गंधर्वछाया ( जयमाला शिलेदार - संगीतनाटयमय प्रवास ) by कर्वे स्वाती Publication: अक्षर छाया प्रकाशन 2002 . 152 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
31. स्त्री विकासाच्या पाऊलखुणा by कर्वे स्वाती Publication: प्रतिमा प्रकाशन 2003 . 505 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
32. दशावतार सप्तचिरंजीव पंचकन्या by कर्वे स्वाती Publication: उत्कर्ष प्रकाशन 2003 . 81 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
33. सकाळ वृत्तपत्र आणि वृत्तपत्रसमूह by कर्वे स्वाती सुहास Publication: "राज्य मराठी विकास संस्था , मुंबई" 2001 . 138 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
34. सृजनरंग by कर्वे स्वाती Publication: "अक्षरछाया प्रशासकीय सेवा, पुणे" 2001 . 187 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
35. गंंधर्वछाया by कर्वे स्वाती Publication: "अक्षय साहित्य, पुणे 30" 2002 . 152 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
36. स्त्री विकासाच्या पाऊलखुणा by कर्वे स्वाती संपादक. Publication: "प्रतिमाा प्रकाशन , पुणे 30" 2003 . 512 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
37. जयवंत दळवींची नाटकेः एक अंतर्वेध by कर्वे, स्वाती Publication: पुणे स्नेहवर्धन १९९३ Date:१९९३ Availability: Copies available: (), Actions:
38. गंार्वछाया. by कर्वे स्वाती. Publication: अक्षर छाया. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
39. स्त्री विकासाच्या पाऊलखुणा. by कर्वे स्वाती -संपा. Publication: प्रतिमा. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
40. जयवंत दळवींची नाटके : एक अंतर्वेध. by कर्वे स्वाती. Publication: स्नेहवर्धन प्रकाशन, पुणे. 1993 . 282 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
41. गंधर्वछाया. by कर्वे स्वाती. Publication: अक्षरछाया प्रकाशन, पुणे. 2002 . 151 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
42. स्त्रीविकासाच्या पाऊलखुणा. by कर्वे स्वाती सुहास. Publication: प्रतिमा प्रकाशन, पुणे 30. 2003 . 512 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
43. सृजनरंग-कलाकार.(व्यिक्तचित्रे). by कर्वे स्वाती. Publication: अक्षरछाया प्रकाशन,पुणे. 2001 . 187 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
44. गंधर्वछाया. by कर्वे स्वाती. Publication: अक्षरछाया प्रकाशन,पुणे. 2002 . 152 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
45. स्त्रयिांची शतपत्रे (इ.स.1850 ते इ.स.1950 ). by कर्वे स्वाती. Publication: प्रतिमा प्रकाशन,पुणे. 2009 . 402 Date:2009 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
46. दळवीची नाटके एक अंतर्वेध by कर्वे स्वाती Publication: -- -- Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
47. जयवंत दळवींची नाटके : एक अंतर्वेध. आ 1. by कर्वे स्वाती सुहास. Publication: स्नेहवर्धन प्रका. पुणे. 1993 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
48. सृजनरंग. by कर्वे स्वाती सुहास. Publication: अक्षरछाया प्रका . पुणे. 2001 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
49. गंधर्वछाया . आ 1. by कर्वे स्वाती सुहास. Publication: अक्षर छाया प्रका . पुणे. 2002 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
50. स्त्रीविकासाच्या पाऊलखुणा. by कर्वे स्वाती सुहास. Publication: प्रतिमा प्रका . पुणे. 2003 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
51. "दशावतार , सप्तचिरंजीव व पंचकन्या." by कर्वे स्वाती सुहास. Publication: उत्कर्ष प्रका.मुंबई. 2003 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
52. रक्षक व इतर गोष्टी. by कर्वे स्वाती सुहास. Publication: विद्या विकास मंडळ. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
53. तपश्चर्येचे चांदणे. by कर्वे स्वाती सुहास. Publication: विद्या विकास मंडळ. Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
54. स्त्रियांची शतपत्रे. by कर्वे स्वाती सुहास. Publication: प्रतिमा प्रकाशन पुणे. 2009 Date:2009 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
55. स्त्रियांची शतपत्रे. by कर्वे स्वाती सुहास. Publication: प्रतिभा प्रकाशन औरंगाबाद. 2009 Date:2009 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
56. स्त्रीविकासाचे नवे क्षितिज. by कर्वे स्वाती सुहास. Publication: प्रतिमा प्रकाशन पुणे. 2008 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
57. लघुकादंबरीचे साहित्यरुप. by कर्वे स्वाती सुहास. Publication: प्रतिमा प्रकाशन पुणे. 2011 Date:2011 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
58. सृजनरंग by कर्वे स्वाती Publication: "अक्षरछाया , पुणे।" . 187 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
59. 101 कर्तृत्ववान स्त्रिया by कर्वे स्वाती Publication: "उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे।" 2013 . 200 Date:2013 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
60. दळवींची नाटके: एक अंतर्वेध. by कर्वे स्वाती. Publication: "स्नेहर्वान प्रकाशन,पुणे." 1993 . 282 Date:1993 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
61. भारतीय सण आणि उत्सव. by कर्वे स्वाती. Publication: "उत्कर्ष प्रकाशन,पुणे." 2000 . 140 Date:2000 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
62. सृजनरंग. by कर्वे स्वाती. Publication: "अक्षर छाया प्रकाशन,पुणे." 2001 . 187 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
63. सृजनरंग. by कर्वे स्वाती. Publication: "अक्षर छाया प्रकाशन,पुणे." 2001 . 187 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
64. गंार्वछाया. by कर्वे स्वाती. Publication: "अक्षर छाया प्रकाशन,पुणे." 2002 . 152 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
65. सृजनरंग. by कर्वे स्वाती. Publication: "अक्षर छाया प्रकाशन,पुणे." 2001 . 187 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
66. स्त्री विकासाच्या पाऊलखुणा. by कर्वे स्वाती. Publication: "प्रतिमा प्रकाशन,पुणे." 2003 . 512 Date:2003 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
67. सकाळ वृत्तपत्र-वृत्तपत्रसमुह. by कर्वे स्वाती. Publication: "राज्य मराठी विकास संस्था,मुंबई." 2005 . 169 Date:2005 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
68. स्त्री विकासाचे नवे क्षितीज. by कर्वे स्वाती संपा. Publication: "प्रतिमा प्रकाशन,पुणे." 2008 . 875 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
69. स्त्री विकासाचे नवे क्षितीज. by कर्वे स्वाती संपा. Publication: "प्रतिमा प्रकाशन,पुणे." 2008 . 875 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
70. स्त्रियांची शतपत्रे ( 1850 ते 1950 ). by कर्वे स्वाती. Publication: "प्रतिमा प्रकाशन,पुणे." 2009 . 401 Date:2009 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
71. 101 कर्तृत्ववान स्त्रिया. by कर्वे स्वाती. Publication: "उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे." 6999 . 250 Date:6999 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
72. स्त्रीविकासाचे नवे क्षितिज-1951 ते 2007 मधील स्त्रियांच्या वैचारिकलेखाचा संग्रह. by कर्वे स्वाती. Publication: "प्रतिमा प्रकाशन,पुणे." 2008 . 872 Date:2008 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |