1. कालिदासाची नाटकें by कंगले र. पं Publication: पॉप्य़ुलर प्रकाशन 1957 . 218 Date:1957 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. प्राचीन काव्य़शास्त्र by कंगले र. पं Publication: मौज प्रकाशन 1974 . 168 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. कौटिलीयम् अर्थशास्त्र by कंगले र. पं Publication: महराष्ट्र राज्य़ साहित्य़-संस्कृति मंडऴ 1982 . 683 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. रस-भाव-विचार   Publication: महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृति मंडळ 1973 . 5+451 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. सर्वदर्शनसंग्रह   Publication: महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृति मंडळ 1985 . 532 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
6. श्रीमन्माधवाचार्यप्रणीत सर्वदर्शनसंग्रह by माधवाचार्य Publication: महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृति मंडळ 1985 . 532 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. कालिदासांची नाटके by कंगले र. पं Publication: "पॉप्युलर प्रकाशन ,बाँम्बे" 1957 . 218 Date:1957 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. प्राचीन काव्यशास्त्र. by कंगले र. प. Publication: भागवत. 1974 . 168 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
9. उद्रभट आणि त्याचा काव्यालंकार सारसंग्रह. by कंगले र. प. Publication: महाराष्ट्र. 1997 . 103 Date:1997 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. प्राSाीन भारतीय राजनाती by कंगले र. पं. Publication: 1969 . 135 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
11. प्राSाीन काव्यशास्त्र by कंगले र. पं. Publication: 1974 . 168 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
12. कालिदासाSाीं नाटके by कंगले र. पं. Publication: . 219 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
13. रस - भाव - विSाार by कंगले र. पं. Publication: 1973 . 451 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
14. प्राSाीन काव्यशास्त्र by कंगले र. पं. Publication: मौज प्रकाशन 1974 . 168 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
15. कौटिलीय अर्थशास्त्र by कंगले र. पं. Publication: 1982 . 683 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
16. कालिदासाची नाटके by कंगले र प Publication: पॉप्युलर बुक डेपो 1957 . 218 Date:1957 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
17. प्राचीन काव्यशास्त्र by कंगले र प Publication: मौज प्रकाशन 1974 . 166 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
18. दशरूपक - विधान by कंगले र प Publication: महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ 1974 . 322 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
19. प्राचीन भारतीय राजनीती by कंगले र प Publication: मौज प्रकाशन गृह 1969 . 130 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
20. प्राचीन काव्यशास्त्र (वा.क.क्र.1/3) by कंगले र प Publication: मौज प्रकाशन 1971 . 50 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
21. प्राचीन भारतीय राजनीती by कंगले र प Publication: मौज प्रकाशन गृह 1905 . 135 Date:1905 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
22. कौटिलीय अर्थशास्त्र by कंगले र प Publication: म.रा.साहित्य संस्कृती मंडळ 1982 . 683 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
23. प्राचीन काव्यशास्त्र (क.क्र.28/3 ) by कंगले र प Publication: मौज प्रकाशन गृह 1974 . 168 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
24. रस-भाव-विचार ( भरतमुनीच्या नाटयशास्त्रातील अध्याय 6 व 7 भाषांतर ) (क. क्र.31 by कंगले र प Publication: महाराष्ट्र राज्य साहित्य मंडळ 1905 . 451 Date:1905 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
25. दशरुपक विधान (क.क्र.28/3 ) by कंगले र प Publication: म.रा.साहित्य संस्कृती मंडळ 1974 . 324 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
26. दशरुपक -विधान भरतमुनींच्या नाटयशास्त्रातील अध्याप वर सेटीप मराठी भाषा by भरतमुनी Publication: म.रा.साहित्य संस्कृती मंडळ 1974 . 322 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
27. कालिदासाचे नाटके by कुंगले र. प. Publication: "पॉप्युलर बुक डेपो , मुंबई" 1957 . 218 Date:1957 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
28. दशरुपक - विधान by कंगले र. प. Publication: महाराष्ट्र राज्य साहित्य मंडळ 1974 . 3+79+324 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
29. ्ररस - भाव विचार by कंगले र. प. Publication: महाराष्ट्र राज्य साहित्य मंडळ 1973 . 7+448 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
30. प्राचीन भारतीय राजनीती by कंगले, र. पं. Publication: मुंबई मौज १९६९ Date:१९६९ Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
31. कौटिलीय अर्थशास्त्र (सटीप मराठी भाषांतर)   Publication: मुंबई महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ १९८२ Date:१९८२ Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
32. ्रप्राचीन भारतीय राजनिती by कंगले र. पं. Publication: --- . 135 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
33. प्राचीन भारतीय राजनिती by कंगले र. पं. Publication: --- 1969 . 135 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
34. प्राचीन भारतीय राजधानी by कंगले र. पं. Publication: मौज प्रकाशन 1969 . 135 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
35. प्राचीन काव्य शास्त्र by कंगले र. पं. Publication: मौज प्रकाशन 1974 . 168 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
36. प्राचीन काव्य शास्त्र by कंगले र. पं. Publication: मौज प्रकाशन 1974 . 166 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
37. दशरूपक -विधान by कंगले र. पं. - अनु. Publication: महाराष्ट्र राज्य 1974 . 324 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
38. दशक रूपक - विधान by कंगले र. पं. - भाषां. Publication: महाराष्ट्र साहित्य आणि संस्कृती मंडळ 1974 . 324 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
39. रसभाव विचार by कंगले र. पं. - भाषां. Publication: महाराष्ट्र साहित्य आणि संस्कृती मंडळ 1973 . 451 Date:1973 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
40. कौटिलीयम्र अर्थशास्त्रम्र. by अनु. कंगले र. पं. Publication: महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडळ, मुंबई. 1982 . 683 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
41. कौटीलियम् अर्थशास्त्रम by कंगले र पं Publication: -- -- Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
42. कालिदासाची नाटके . आ 1. by कंगले र. पं. Publication: ग. रा. भटकळ . मुंबई. 1957 Date:1957 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
43. प्राचीन काव्य शास्त्र -आ.1. by कंगले र. पं. Publication: वि.पु. भागवत मुंबई. 1974 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
44. प्राचीन काव्यशास्त्र - आ.1. by कंगले र. पं. Publication: वि.पु. भागवत मुंबई. 1974 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
45. दशरूपक विधान - आ.1. by कंगले र. पं. Publication: माह.रा. सा.सं..मं. मुंबई. 1975 Date:1975 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
46. कौटिलीयम अर्थशास्त्रम - आ.1. by कंगले र. पं. Publication: महा. रा. सा. सं. मं. मुंबई. 1982 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
47. प्राचीन भारतीय राजनीती. by कंगले र. पं. Publication: भागवत वि.पु. मुंबई. 1969 Date:1969 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
48. दशरूपक विधान. by कंगले र. पं. Publication: "महा. रा, सा. सं. मं. मुंबई." 1974 Date:1974 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
49. कौटिलीयम अर्थशास्त्रम. by कंगले र. पं. Publication: महा. राज्य. सा. मंंडळ. मुंबई. 1982 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
50. कौटिल्लीय अथर््ाशास्त्र. by कंगले र. पं. Publication: महा. राज्य. सं. मंडळ. मुंबई. 1982 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
51. सर्वदर्शनसंग्रह आ.1. by कंगले र. पं. Publication: साहित्य व सांस्कृतिक मं. मुंबई. 1985 Date:1985 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
52. प्रचीन भारतीय राजनीती by कंगले र।पं।-भाषां। Publication: मौज प्रकाशन गृह मुंबई। . 135 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
53. प्राचीन काव्यशास्त्र by कंगले र। प। Publication: "मौज प्रकाशन , मुंबई।" . 168 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
54. प्राचीन काव्यशास्त्र by कंगले र ।पं। Publication: "मौज प्रकाशन गृह ,मुंबई।" . 168 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
55. कौटिलियम् अर्थशास्त्र by कंगले र ।पं। Publication: सा। सं। मंडळ। . 683 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
56. प्राचीन काव्यशास्त्र by कंगले र। प। Publication: "मौज प्रकाशन गृह ,मुंबई।" . 168 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
57. श्रीमन्माधवाचार्यप्रणीत सर्वदर्शनसंग्रह by कंगले र।। पं Publication: महाराष्ट राज्य साहित्य संस्कृति मं। मुंबई . 532 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
58. रस-भाव- विचार by कंगले र। पं। Publication: "महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृति मंडळ, मुंबई" . 451 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
59. श्री मन्माधवात्यार्यप्रणीत -सर्वदर्शन संग्रह by कंगले र।पं।-भाषां। Publication: "महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती ,मुंबई।" . 532 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
60. रस-भाव-विचार by कंगले र।पं।-भाषां। Publication: "महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृति मंडळ, मुंबई" . 451 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |