सुब्रह्मण्यशर्मा, चतुर्वेदुल वेंक्डट् श्रीशिव

कम्भम्पाटि अमरेश्वरशास्त्रीकृत अज्ञानध्वान्तचण्डभास्कर : - तिरुपती शिवस्यमला ग्रंथमाला 1996 - २८१ पृष्ठे

अज्ञानध्वान्तचण्डभास्कर:

अज्ञानध्वान्तचण्डभास्कर:

/ S00014