श्रीनिवासचार्येण, के. टि.

महर्षिगार्ग्यायप्रणीत : प्रणववाद : प्रथमभाग : स्वामियोगानन्दविरचिता प्रणववादार्थदीपिकाच - मद्रास परिषकृत्य प्रकाशन 1915 - २१२ पृष्ठे

प्रणववाद, प्रणववादार्थदीपिकाच

प्रणववाद, प्रणववादार्थदीपिकाच

/ S00006