Daya Satakam of vedanta desika

Ayyangar, D. Ramaswamy

Daya Satakam of vedanta desika - Tirupati Tirumala Tirupati Devasthanams 1961 - 285 pgs.

Hinduism, Daya Satakam-vedanta desika

Hinduism, Daya Satakam-vedanta desika

/ E00016