खाडीलकर, कृष्णाजी प्रभाकर

प्रेमध्वज - पुणे शंकर नरहर जोशी यांनी चित्रशाळा छापखान्यांत छापून प्रसिद्ध केले 1911 - ११७ पृष्ठे

/ 684