सुरेश्वराचार्य. अनु-पाठक श्रीधरशास्त्री.

नैष्कर्म्यसिद्धि-संस्कृत मराठी. - तत्त्वज्ञानमंदिर अमळनेर. 1942 - 135


सुरेश्वराचार्य. अनु-पाठक श्रीधरशास्त्री.


नैष्कर्म्यसिद्धि-संस्कृत मराठी.

/ PNVM-121745